Nyheter i Tonstadbrinken Velforening

Velposten - mars

Velposten for mars kan leses. Klikk her.

Regnskap 2015 - Velforeningen

      2015
  ANTALL HUSSTANDER   141
  KONTINGENT   1 800
       
  DRIFTSINNTEKTER Resultat 2015 Budsjett 2015
3000 Medlemskontingent 253 800 253 800
3400 Momsrefusjon 7 376  
  SUM DRIFTSINNTEKTER 261 176 253 800
       
  DRIFTSKOSTNADER    
5330 Styregodtgjørelse -14 000 -14 000
5911 Servering møter 0 -800
6300 Lokalleie 0 -500
6310 Leie postboks -1 020 -1 100
6600 Snørydding -155 000 -151 875
6601 Sommervedlikehold -38 750 -38 750
6701 Revisjon -800 -800
6705 Regnskap -8 000 -8 000
7410 Velforbundet -1 628 -1 800
6800 Kontorrekvisita -121 -500
7411 Frivillighetsregisteret kontingent -135 -135
7750 Kommunale eiendomsavg. -23 875 -25 000
7770 Bankgebyr -2 987 -3 000
6810 Data/EDB Kostnad -705 -1 000
       
  SUM DRIFTSKOSTNADER -247 021 -247 260
       
  DRIFTSRESULTAT 14 155 6 540
       
8050 Renteinntekter 1 355 1 500
8155 Leverandørrenter    
8150 Rentekostnader    
       
  SUM FINANS 1 355 1 500
       
  ÅRSRESULTAT 15 510 8 040
       
  EIENDELER BALANSE 2015  
1920 Bankkonto 8601.33.36689 253 370  
1921 Bankkonto 8601.41.52034 1 884  
1500 Kundefordringer 2 278  
  SUM EIENDELER 257 532  
       
  EGENKAPITAL OG GJELD    
2400 Leverandørgjeld -83 416  
2980 Skyldig styrehonorar -14 000  
2960 Skyldig regnskapshonorar -8 000  
2961 Skyldig revisjonshonorar -1 600  
  SUM GJELD -107 016  
       
  EGENKAPITAL PR. 1/1 135 005  
  ÅRETS RESULTAT 15 510  
  EGENKAPITAL PR. 31/12 150 515  
       
  SUM GJELD OG EGENKAPITAL 257 532  

Årsmøte 8/3-2016

TONSTADBRINKEN VELFORENING

                               Stiftet 16.02.1976                 

                                 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015.

Dato           08 Mars 2016.

Tid             18.30.

Sted           Rostengrenda Grendahus, Rostengrenda 251

                                        AGENDA.

  1. Godkjenning av innkalling
  2.  Valg av møteleder
  3.  Valg av referent 1 person, tellekorps 2 stk. og protokollunderskrivere 2 stk
  4.  Årsberetning.
  5.  Årsregnskap og revisjonsrapport.
  6.  Kontingent 2016
  7.  Budsjett 2016
  8.  Brøyting
  9.  Innkommende saker
  10.  Valg

Etter årsmøte, medlemsmøte kl.19.30. Med kaffe og kaker.

Foredragsholder: Varmbo Bygg/Bolig/Eiendom

Emne                 : Utbygging av Tonstadbrinken, forlengelse av byggetrinn 3 - planer for 2016/17

For å delta på årsmøte må siste års tidligere års kontingent være betalt.

ÅRSBERETNING 2015

Styresammensetning:

Leder                                    Jan Roger Kolsvik.        

Nestleder                                Asbjørn Reitan                

Kasserer                                 Øyvind Holmen            

Sekretær                               Einar Hesselberg          

Styremedlem                       Rune Strand                      

Revisorer                              Lars Jølle - Kjell Erik Aas                        

Valgkomite                           John Marius Solli - Rune Hanger    

Årsmøte ble holdt på Rostengrenda Grendahus 24 mars kl 18.30

Det møtte 22 stk, herav 20 stemmeberettigede

Kontingent ble stående til 1800,- pr år.

Saker styret har jobbet med:

Jobbet med utbygger i forhold til skogrydding. Skal «nybyggere» skal innlemmes i velforeningen? Det blir sak på årsmøte 2016

Brøyting har fungert bra og det arbeides med ny brøytekontrakt for seosngen 2016/17.

Det er kun en plenrulle og en motorisert kantklipper velforeningen har av eiendeler.

Sommervedlikehold har fungert veldig bra.

Det har vært avholdt 5 styremøter

VALG

Leder               Jan Roger Kolsvik.        på valg, for 2 år

Nestleder       Asbjørn Reitan              ikke på valg,

Kasserer          Øyvind Holmen.           på valg, for 2 år

Sekretær        Einar Hesselberg.           på valg, for 2 år

Styremedlem    Rune Strand                  ikke på valg,

Revisorer         Lars Jølle                        på valg, for 2 år.       Kjell Erik Aas       ikke på valg

Valgkomiteen  John Marius Solli           på valg for 1 år        Rune Hanger          på valg for 1 år

Regnskap vil bli lagt ut på hjemmesiden www.tbvelforening.no

                              

Styremøtereferat 20/1-2016

Styremøte TBV 20.01.16

Til stede: Asbjørn, Rune, Jan Roger, Einar og Jens Gunnar

Post, kun reklame.

Regnskap/økonomi, ingen spesielle bemerkninger – alt normalt.

Utbygging, felling av trær til eget bruk (ved) blir tillatt etter nærmere beskrivelse (kommer oppsett om dette).

Asbjørn og Jan Roger møter utbygger til samtaler om mulig innlemmelse i vår velforening.

Brøyting/sommervedlikehold, dagens kontrakt utgår så snart sesongens siste snø er borte. Styret vil forhandle med Rolfseng om forlengelse av denne med tanke på sommer 2016 og vinter 2016/17.

Hjemmesiden, lite som skjer der men ikke all verden av informasjon som skal ut til folket heller.

Årsmøte, avholdes 08.03.16 med påfølgende medlemsmøte. Nærmere informasjon vil komme i den enkeltes postkasse. På valg i år er: Jan Roger Kolsvik, Øyvind Holmen og Einar Hesselberg fra styret samt revisor Lars Jølle.

Eventuelt, styrehonorar fordeles som siste år.

Trondheim 25.01.16

Einar Hesselberg

Hogst på felt- nytt byggetrinn

Vi har nå fått tilbakemelding fra Varmbobygg, og de sier følgende.

- Løvskog kan felles, men bartre må bevares.

- De ønsker at kvister/greiner fjernes.

- De presiserer at dette ikke er i regi av Varmbobygg eller velforeningen, og at den enkelte er ansvarlig for å følge HMS-lover og forskrifter.

 

Mvh Styret, Tonstadbrinken Velforening

Du er her: Hjem

TSR-Webdesign logo